HYOGO Prefectural POLICE
HOME > Lost Property Report, Question and Answer,报失指南,분실물, Đồ vật đánh rơi , Câu hỏi và Đáp án
Lost Property Report, Question and Answer
Q1.
What should I do when I lose my belongings?
A1.
Report the lost item(s) of property to a police station,Koban or Residential police box immediately.

If you lost your belongings at a train station,department store,etc, refer to the facility manager.

If you lost your passport or resident card,you might be requested to submit the certificate which proved that you reported to the police station in the process of reissue. Please refer to the police station to which you reported about the issue of the certificate.(You need to show your ID in principle when you apply for the certificate)
Q2.
What should I do when I find lost property that someone has lost?
A2.
Promptly return it to the person who lost it or report it to any police station,koban or residential police box.
If you fail to report the found property to the police within 7 days, you will not be entitled to receive a reward when the owner is found.

When the property is found at a particular place such as a train station or a department store,report the found property to the facility staff or employees.

However,if you fail to report the found property to facility staff within 24 hours,you will not be entitled to receive a reward when the owner is found.

首页 > 报失指南
报失指南
Q1.
如果丢了东西,该怎么办?
A1.
请及时到警察局或者派出所报失。

如果您在车站或者百货商店等地方丢的话,向其地方的职员打听一下他们有没有收到您丢的东西。

丢护照或者在留卡要补办时,有时候需要警察开发的报失证明。关于警察开发的证明,请向您在报失的警察局打听一下。(
还有,警察开发证明的时候基本上需要出示身份证明)
Q2.
如果捡到东西,该怎么办?
A2.
请及时还给失主人或者将其东西交到警察局或者派出所。

如果从捡到东西的那天起算七天内没有将其东西交到警察的话,就消失找到失主人的时候可以受到报酬的权利。

还有,如果在百货商店等有职员的地方捡到东西的话,请将其东西交给职员。
如果从捡到东西的那个时候算起24小时以内没有将其东西交给职员的话,就消失找到失主人的时候可以受到报酬的权利。

페이지 > 분실물
분실물Q&A
Q1.
물건을 분실했을 때는 어떻게 하면 됩니까?
A1.
신속하게 경찰서나 파출소에 분실물신고(유실물신고)를 해 주십시오.

또 역이나 백화점에서 분실한 경우는 그 시설관리자에게도 습득물이 없는지를 확인해 주십시오.

여권이나 체류카드를 분실한 경우 재발급신청시에 경찰에 신고(유실물신고)했다는 증명서가 필요하게 될 경우가 있습니다. 증명서 발급에 관하여는 신고 (유실물신고)하신 경찰서에 문의해 주십시오.
(증명서 발급시에는 원칙적으로 신분증이 필요하게 됩니다.)
Q2.
분실물을 주운 경우는 어떻게 하면 됩니까?
A2.
신속하게 분실자에게 반환하거나 또는 경찰서나 파출소에 신고(제출)하십시오.
단 분실물을 주운 날부터 7일이내에 신고하지 않으면 분실자가 판명되도 사례(보로금)를 받을 권리는 없어집니다.

또 역이나 백화점처럼 관리자가 있는 곳에서 물건을 주운 경우에는 종업원등에신고하십시오.

단 분실물을 주웠을 때부터 24시간이내에 종업원등에 신고하지 않으면 분실자가 판명되도 사례(보로금)를 받을 권리는 없어집니다.

Trang Chính > Đồ vật đánh rơi , Câu hỏi và Đáp án
Đồ vật đánh rơi , Câu hỏi và Đáp án
Q1.
Khi đánh mất đồ vật thì nên làm gì ?
A1.
Bạn hãy thông báo ngay tới Sở Cảnh Sát hay Đồn Cảnh Sát .

Trong trường hợp đánh mất ở ga hay cửa hàng bách hoá, bạn cần xác nhận với người quản lý của toà nhà đó là đồ đánh rơi đã được tìm ra hay chưa .

Trong trường hợp đánh mất hộ chiếu và thẻ lưu trú thì giấy chứng minh để làm thủ tục xin cấp lại là cần thiết . Vui lòng trao đổi với Sở Cảnh Sát về việc phát hành giấy chứng minh làm lại giấy tờ đã mất . ( Về nguyên tắc để được cấp giấy chứng minh này thì giấy tờ như là bảo hiểm , bằng lái xe là cần thiết . )
Q2.
Khi nhặt được đồ vật đánh rơi thì nên làm gì ?
A2.
Bạn sẽ trả lại ngay cho người đã đánh mất .
Hoặc là bạn hãy giao nộp vật cho Sở Cảnh Sát hay Đồn Cảnh Sát .
Tuy nhiên trong trường hợp không thông báo giao nộp cho Cảnh Sát trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhặt được cho dù xác định được người đánh rơi , mất quyền nhận tiền cảm tạ .

Khi nhặt được chỗ có người quản lý như ga hay cửa hàng bách hoá thì hãy giao nộp nhân viên ở đấy .
Nhưng trường hợp không giao nộp nhân viên trong vòng 24 tiếng kể từ khi nhặt được đồ đánh mất cho dù xác định được người đánh rơi thì cũng mất quyền nhận tiền cảm tạ .

Copyright (C) HYOGO Prefectural Police All rights reserved.